โครงการสายใยรักเพื่อพัฒนาครอบครัวผู้บกพร่องทางสติปัญญา รุ่นที่ 3 ภาคกลาง

 วันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการสายใยรักเพื่อพัฒนาครอบครัวผู้บกพร่องทางสติปัญญา รุ่นที่ 3 ภาคกลาง ณ โรงแรม เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนพิการทางสติปัญญาให้ได้ฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย พัฒนาด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านจิตใจจิตใจอารมณ์ และทักษะการเข้าร่วมสังคม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ และเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมคนปกติและชุมชนได้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ปกครองคนพิการ และคนพิการทางสติปัญญา รวม 100 คน

       ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย


Share:โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมี่ยพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ การขับเคลื่อนงานพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้ 5 มิติ ด้านสังคม และการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยมี นายประหยัด ต๊ะสุยะ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯและให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่ารีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial