KM handbook เทคนิคการเขียนข่าวและการจัดทำภาพข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์

KM เทคนิคการเขียนข่าวและการจัดทำภาพข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์

สแกน QR-Code  

ดาวน์โหลดเอกสาร


Share:KM handbook เทคนิคการสัมภาษณ์และการเขียนรายงานการเยี่ยมบ้าน ในการลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

สแกน QR-Code 

ดาวน์โหลดเอกสาร


Share:คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.คู่มือการการปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

2.คู่มือการการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน

3.คู่มือจัดตั้งและดำเนินงานศูนยพ์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

4.คู่มือสิทธิของคนพิการ

5.หลักเกณ์การขอรับรองเป็นอง์กรสาธารณประโยชน์

6.หลักเกณฑ์-การขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

7.มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่

8.คู่มือพัสดุกระทรวง

9.คู่มือการควบคุมพัสดุ สป.พม.

10.คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ สป.พม.


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial