หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


Share:ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

– ข้อมูลการให้บริการของศูนย์คนพิการ

Share:คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.คู่มือการการปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

2.คู่มือการการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน

3.คู่มือจัดตั้งและดำเนินงานศูนยพ์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

4.คู่มือสิทธิของคนพิการ

5.หลักเกณ์การขอรับรองเป็นอง์กรสาธารณประโยชน์

6.หลักเกณฑ์-การขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

7.มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่

8.คู่มือพัสดุกระทรวง

9.คู่มือการควบคุมพัสดุ สป.พม.

10.คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ สป.พม.


Share:แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) สป.พม. (ฉบับปรับปรุง 25/12/2563)

– ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560-2564


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial