One Home พม.อยุธยา
ลงพื้นที่เยียมบ้าน ให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัย ปี 2565

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 

นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมูลนิธิเส้นด้าย นายก อบต.วัดยม , อพม.อำเภอบางปะอิน และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวัดยม 

ร่วมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค  เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 360 ถุง


Share: