พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตลาดเกรียบ (One Stop Service Community Center)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ จัดพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตลาดเกรียบ (One Stop Service Community Center) เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และเป็นศูนย์ในการส่งเสริมและพัฒนาทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ ดูแลและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และทันกับสถานการณ์ เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานให้เป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถขับเคลื่อนการบริการครอบคลุมทุกภารกิจของกระทรวงแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงเพิ่มความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ ผ่านการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัย และบูรณาการ การบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Sevice)


Share: