One Home พม.อยุธยา
ลงพื้นที่เยียมบ้าน ให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัย ปี 2565

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 

นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมูลนิธิเส้นด้าย นายก อบต.วัดยม , อพม.อำเภอบางปะอิน และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวัดยม 

ร่วมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค  เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 360 ถุง


Share:รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        วันที่ 12 กันยายน 2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์) สมาชิกกาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ออกเยี่ยมคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 ราย โดยเป็นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตโดยมี นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรือ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ  ให้การต้อนรับ


Share:พิธีและรับมอบเก้าอี้ และกล่องเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00 น. ที่  ณ หอประชุมพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (อ่านว่า นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบเก้าอี้สุขา จำนวน 300 ชุด  และกล่องบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,000 บาท จากบริษัท เกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด นำโดย นายสมาน – นางเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ โดยมี นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อดีตอธิบดีกรมการปกครอง นายเรวัติ ประสงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วย นายประทีป การมิตรี และนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายอำเภอและผู้แทนทั้ง 16 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีและรับมอบเก้าอี้ และกล่องเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว  เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share:โครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัด โครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2565  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อยุธยา ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ประจำปี 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ประจำปี 2565 และการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ห้องประชุมอู่ทอง2 ชั้น3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก เรือโทเชาวเลิศ ประสพสันต์ อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นวิทยากรบรรยาย


Share:ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ตาม TPMAP

 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวนฤมล พงศ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศจพ.จ.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล อพม. ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นนำโดย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ตาม TPMAP ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง อำเภออุทัย อำเภอวังน้อย อำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร รวม 18 ครัวเรือน


Share:พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Share:ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบางซ้าย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ มอบให้นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  พร้อม นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกกาชาด,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ จำนวน 10 ราย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตโดยมีนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอบางซ้ายให้การต้อนรับShare:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial