พิธีและรับมอบเก้าอี้ และกล่องเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00 น. ที่  ณ หอประชุมพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (อ่านว่า นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบเก้าอี้สุขา จำนวน 300 ชุด  และกล่องบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,000 บาท จากบริษัท เกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด นำโดย นายสมาน – นางเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ โดยมี นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อดีตอธิบดีกรมการปกครอง นายเรวัติ ประสงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วย นายประทีป การมิตรี และนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายอำเภอและผู้แทนทั้ง 16 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีและรับมอบเก้าอี้ และกล่องเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว  เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share:โครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัด โครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2565  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อยุธยา ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ประจำปี 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ประจำปี 2565 และการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ห้องประชุมอู่ทอง2 ชั้น3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก เรือโทเชาวเลิศ ประสพสันต์ อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นวิทยากรบรรยาย


Share:ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ตาม TPMAP

 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวนฤมล พงศ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศจพ.จ.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล อพม. ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นนำโดย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ตาม TPMAP ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง อำเภออุทัย อำเภอวังน้อย อำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร รวม 18 ครัวเรือน


Share:พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Share:ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบางซ้าย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ มอบให้นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  พร้อม นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกกาชาด,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ จำนวน 10 ราย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตโดยมีนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอบางซ้ายให้การต้อนรับShare:ลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 100 ปี

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับทีม พม.พระนครศรีอยุธยา และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี โดยออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร  อำเภอเสนา  และ อำเภอมหาราช  โดยนำกระเช้าน้ำผลไม้จากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้จำเป็น มอบให้ผู้สูงอายุเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ


Share:พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลท่าเรือ และงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลท่าเรือ (One Stop Service Community Center) และงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรือ นายชโลม โปลิตานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ หน่วยงาน เครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 70  คน


Share:การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่1

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา  มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบที่ 1  โดยมี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง)  และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง  เพื่อตรวจติดตามแผนงาน  โครงการตามแผนการตรวจราชการ แบบบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล  โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพม.ร่วมคณะในการตรวจติดตาม และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเสนอในประเด็นการตรวจตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 

ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial