ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน One Home จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประเด็นและแผนการตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.  เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน One Home จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประเด็นและแผนการตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี 2566 พร้อมรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าหน่วยงาน/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในทีม One Home เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลจากการตรวจติดตามงานตามประเด็นการตรวจราชการ พบว่าสามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวง พม. ได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ


Share:กิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด

       วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น.  นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด ปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์ริมทางรถไฟ ณ บริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหาร ถึง หน้าหมู่บ้านญี่ปุ่น  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share:การเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา

 ตามที่สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยาได้มีแผนงานส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมองค์กรคุณธรรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมคุณธรรม ยึดหลักคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติราชการ ซึ่งได้มีการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต่อไป


Share:“การประกาศยกย่อง 1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา”

    สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการคัดเลือก นางสาวนุชนาฏ สระบัว ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็น “1 คนดี มีจริยธรรม 

1 หน่วยงาน สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “1 คนดี มีจริยธรรม 

1 หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อยกย่องบุคลากรที่มีคุณธรรมและทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ตามแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา


Share:พิธีมอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 ราย ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ณ ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อ.นครหลวง โดยมีนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นางธัญพร โฉมศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอ ผู้แทนจากอำเภอ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ทีม One home เหล่ากาชาดและชมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 


Share:ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566

วันที่  25 เมษายน 2566  เวลา 15.00 น.

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566

เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566 

และพิจารณาร่างคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องบึงพระราม ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

 

Share:ประชุมโครงการบูรณาการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมโครงการบูรณาการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสตรี ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสตรี ตลอดจนแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม และรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดเสนอต่อระดับชาติ เพื่อนำไปสู่การผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพสตรี ต่อไป


Share:โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน” ครั้งที่ 2 อำเภอลาดบัวหลวง

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด “โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน” พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีม พม.พระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานดังกล่าว โดยมีนายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภอลาดบัวหลวง นายวีรศักดิ์ กุลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีกลุ่มเปราะบาง และประชาชนร่วมงาน จำนวน 250 คน


Share:โครงการ พม.สร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ วัดกำแพงแก้ว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พม.สร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด พร้อมสนับสนุนการสร้างเสริมศักยภาพให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถกลับไปดำรงชีวิตในภาวะปกติได้โดยเร็ว ภายหลังจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมี พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และกลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้)

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และกลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้) ในพื้นที่อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร และอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 180 ชุด


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial