การขอรับรององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน

การขอรับรององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน

1.แบบฟอร์มคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กรณีองค์กรภาคเอกชน (ก.ส.ค. 2)

2.แบบฟอร์มคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กรณีมูลนิธิ หรือสมาคม (ก.ส.ค. 1)

3. แบบฟอร์มคำขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน (ก.ส.ค. 5)

4.หลักเกณฑ์การยื่นคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (ภาคเอกชน )

5.หลักเกณฑ์การยื่นขอคำรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (มูลนิธิ สมาคม)

6. หลักเกณฑ์การยื่นขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

7.แบบรายงานผลการดำเนินงาน องค์กรสาธารณประโยชน์ (กสค.4)

8.แบบรายงานผลการดำเนินงาน องค์กรสวัสดิการชุมชน (กสค.7)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial